Algemene voorwaarden:

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van behandeling, coaching en therapie van en door integraal therapeut Yvonne Tiesen, werkzaam bij en eigenaar van praktijk Powerful Stones, aan de cliënt. Bij aanvang van de behandeling, coaching of therapie is de cliënt door de therapeut op deze voorwaarden gewezen.
 2. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. Daarnaast is de therapeut geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 3. De therapeut streeft er naar al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en het beroepsprofiel van integraal therapeut.
 4. Wanneer de cliënt niet tevreden is over de geboden diensten dan zal in eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing gezocht worden. Als dit niet naar tevredenheid van de cliënt verloopt kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht van de TCZ en zich bij deze beroepsvereniging melden. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet is de therapeut ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de TCZ (www.TCZ.nl). Tevens is de therapeut ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 190675R en valt de therapeut onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).
 5. Powerful Stones is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 6. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een training of consult niet gerookt en geen alcohol gedronken. De algemeen geldende fatsoens- en gedragsnormen worden onderling tussen therapeut en cliënt, als ook onderling tussen cliënten/groepsgenoten gehanteerd. Indien de behandeling op de behandelbank plaats vind, is het cliënt niet toegestaan om zich of om te draaien of deze te verlaten zonder begeleiding van therapeut.
 7. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 8. Powerful Stones is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door een groepsgenoot, door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Kranestraat 33 te Horst, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de groepsruimte, de hal, de trap en het gebruikmaken van het toilet.

2. Dossiervorming en geheimhouding

 1. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden trainingen, sessies, consulten en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Op dit dossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage in zijn of haar dossier.
 2. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 3. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 4. Aan het einde van de behandeling ontvangt de eigen huisarts een kort verslag. Het is aan cliënt om dit expliciet door te geven mocht dit niet gewenst zijn.
 5. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een uitgebreide schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
 6. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 7. Wanneer de therapeut in het belang van de hulpverlening van de cliënt het noodzakelijk of gewenst acht contact te hebben met derden (huisarts, verwijzend therapeut), dan zal de therapeut hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt.

3. Tarieven, betalingen en incassokosten

 1. De actuele tarieven van praktijk Powerful Stones worden gepubliceerd op de website van de praktijk (powerfulstones.nl). Bij aanvang van de training, coaching of therapie worden de tarieven met cliënt nogmaals doorgenomen. Enkel in onderling overleg kan er afgeweken worden van de tarieven.
 2. De therapeut is verplicht de cliënt van een geldelijke factuur te voorzien, waarin alle informatie is opgenomen die voor cliënt van belang is.
 3. Betalingen dienen contant of binnen 14 dagen na de factuurdatum per girale overmaking te geschieden.
 4. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt zal therapeut een herinneringsbrief sturen met de mogelijkheid opnieuw binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag over te maken. Tevens zullen de incassokosten bij wederom niet tijdige betaling op de brief vermeld worden.
 5. Indien verhinderd dient cliënt een afgesproken consult z.s.m. te melden indien dit binnen 48 uur / twee werkdagen van te voren is wordt 50% van het geplande consult in rekening gebracht. Bij 24 uur / één werkdag van te voren 100% van de kosten voor dit gemiste consult ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en datum.
 6. Indien gebruik gemaakt wordt van een strippenkaart t.b.v. een groepstraining of -coaching is de voorgaande bepaling niet van toepassing maar wordt er een strip afgestreept op de kaart.
 7. Bij het volgen van een traject in groepstraining of groepscoaching wordt het traject aangegaan voor de gehele periode. In geval cliënt één of meerdere bijeenkomsten verhinderd is heeft deze geen recht op korting. In onderling overleg met de therapeut kan cliënt wel sessies inhalen in een eventuele parallel groep, mits er op dat moment een parallel groep is en therapeut geen zwaarwegende bezwaren hierin ziet t.a.v. de leden van de parallel groep.

4. Behandelovereenkomst bij coaching of therapie

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak i.h.k.v. integrale/psychosociale coaching en/of therapie is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt, b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken; c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen consult afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden consult, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden consult een bedrag per consult afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant of per pin na het consult af.
 6. Indien er sprake is van hetgeen vermeld in bepaling 4.4, wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

5. Lidmaatschap, tarieven, betalingen van online diensten.

1. Er kan van de online dienst gebruik gemaakt worden door deze aan te schaffen via de website powerfulstones.nl. Er wordt automatisch een factuur per e-mail toegestuurd. En er wordt een account verstrekt waarmee de dienst benaderd kan worden. De gegevens hiervan worden per e-mail toegestuurd. Ieder account is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan het account met derden te delen.

2. Er zijn online diensten die éénmalige betaling behoeven waarna voor onbeperkte tijd en in onbeperkte mate toegang tot de online dienst gegeven wordt.

3. Bij online diensten van Powerful Stones waar gebruik gemaakt wordt van een abonnement, wordt er standaard een lidmaatschap aangegaan dat elke maand of elke andere vooraf afgesproken tijdsperiode automatisch verlengd wordt, tenzij anders vermeld in de actievoorwaarden.

4. Het lidmaatschap kan op ieder moment door de gebruiker stopgezet worden. De opzegtermijn is het restant van de periode die je op het moment van opzeggen vooruitbetaald hebt. Er wordt gedurende de resterende periode toegang behouden door gebruiker tot de online dienst.

5. Zodra er ingelogd wordt en gebruik gemaakt wordt van de online dienst vervalt het herroepingsrecht. Alle betalingen zijn vooraf en zijn definitief. Er kan op ieder moment opgezegd worden.

6. Powerful Stones is verplicht de klant van een geldelijke factuur te voorzien, waarin alle informatie is opgenomen die voor cliënt van belang is. Deze factuur wordt per e-mail verstrekt naar de klant.

6. Aansprakelijkheid online diensten

1. De online diensten worden aangeboden als thuiscursus en zelf-coaching ter inspiratie voor persoonlijke ontwikkeling. Powerful Stones sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en door Powerful Stones ontwikkelde online diensten of content.

7. Privacy

1. Powerful Stones behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In de privacy verklaring van Powerful Stones is daar meer informatie over te vinden: privacyverklaring.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

1. De inhoud van de online diensten van Powerful Stones is door intellectuele Eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze diensten openbaar te maken, te vervelvoudigen of anderszins te exploiteren. De diensten zijn enkel voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, tenzij anders overeen gekomen.

2. Betalingen dienen per direct via online betaling, indien van toepassing bij een abonnement per automatische incasso of binnen 14 dagen na facturering per girale overmaking te geschieden.

10 Disclaimer

1. Alle online diensten en content van Powerful Stones, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn intellectueel eigendom van Powerful Stones. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke toestemming van Powerful Stones.

2. Alle online content en diensten wordt door Powerful Stones met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie op de websites powerfulstones.nl onvolledig en/of onjuist is.

3. De informatie wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Powerful Stones behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

4. Alle informatie, producten of diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Hoewel Powerful Stones alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Powerful Stones niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de websites of diensten doorgestuurd worden naar derden.

6. Bepaalde (hyper)links op de websites leiden naar websites buiten het domein van Powerful Stones, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden verlaat men de website van Powerful Stones. Hoewel Powerful Stones uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor websites die niet door Powerful Stones worden onderhouden wordt afgewezen.

© aangepast oktober 2022 Powerful Stones. Alle rechten voorbehouden.

× Hoe kan ik je helpen?